Ons Zorgbureau heeft als doel om
de beste zorg te verlenen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ons Zorgbureau exploiteert een sociaal maatschappelijk dienstverleningsproject, dat met behulp van haar gekwalificeerde en of ervaringsdeskundige medewerkers / praktijkervaring nemers en vrijwilligers met een maximaal inlevingsvermogen en affiniteit voor nazorg en individuele woon- en trajectbegeleiding, (mede) uitvoering geeft aan ambulante begeleiding, dagactiviteiten en activeringsbegeleiding op basis van geïndiceerde zorg en activeringsgronden, voor zover gericht op:

 

Begeleiding bij het wonen, leven en leren omgaan met anderen

Begeleiding bij het zelfstandig wonen en functioneren, het leren omgaan met beperkingen in, vanuit, rondom het eigen woonverblijf en of in het leefsysteem met anderen.

 
Begeleiding bij de individuele zelfredzaamheid en zelfverzorging

Het leren vergroten en behouden van de individuele zelfredzaamheid en begeleiding bij regie voeren over eigen leven met behoud van zoveel mogelijk autonomie. Begeleiding bij de persoonlijke verzorging en algemeen dagelijkse levensverrichtingen, maar uitdrukkelijk zo weinig mogelijk overname (geen specialistische verzorging en geen verpleegtechnische handelingen.

 

Begeleiding bij de participatieproblematiek

Cliënten met een indicatie voor dagbesteding kunnen deelnemen aan groepsactiviteiten in het dagactiviteitencentrum (DAC) van Ons Zorgbureau. Er is daar een aanbod van deelname mogelijkheden aan ontwikkelings-, aan creatieve- en ontspanningsactiviteiten in een groep, waarbij rekening gehouden wordt met het individuele vaardigheidsniveau en cognitief vermogen. Met deze activiteiten wordt geleerd en geoefend om het gedrag, de sociale omgangsvormen, het geheugen, taalvaardigheid, de rekenvaardigheid, creativiteit, motoriek, levensstijl, concentratie en geestelijk welzijn te verbeteren. De activiteiten die daarbij op pedagogische verantwoorde wijze worden ingezet zijn onder andere, bordspellen, handvaardigheid, tekenen, schilderen, gespreksthema’s, bewegingsactiviteiten, buitenactiviteiten, interactieve evaluatie gesprekken, multimedia etc.

 

Begeleiding op maat

Iedere hulpvraag is uniek. Onze Zorgprofessionals leveren de beste zorgbegeleiding op maat door echt te luisteren naar wat u nodig heeft. Daarbij wordt ook rekening gehouden met wat uw mantelwerker en of familie voor u betekent en in hoeverre zij op een verantwoorde manier ontlast kunnen en of willen worden.

 

Onze zorgprofessionals werken veilig en doelmatig

Onze zorgprofessionals zijn gediplomeerd, ervaren, en bieden kwalitatief goede en doelmatige zorgbegeleiding zowel individueel als bij het zelfstandig wonen en functioneren in, vanuit en rondom het eigen woonverblijf dan wel gezamenlijk woonverblijf met anderen. Daarnaast volgen zij de gedragscode volgens Zorg en Welzijn te hanteren normen en waarden, en zijn de meldcode incidenten voor cliënten (MIC) en medewerkers (MIM) van toepassing bij de uitvoering van hun werkzaamheden, evenals het veilig melden van incidenten (VIM). De Protocollen worden zorgvuldig door onze medewerkers nageleefd en uitgevoerd via My DMS.

 

De zorgprofessionals van Ons Zorgbureau gebruiken bij de uitvoering van hun werkzaamheden bovendien van een digitaal cliëntvolgsysteem. Ons Zorgbureau maakt daarbij voor hen specifiek afgestemd gebruik toegankelijk van de software van Nedab. Onze zorgprofessionals kunnen daarmee snel en veilig gegevensbestanden van de door hen te begeleiden cliënten raadplegen en aanmaken, en respectievelijk relevante gegevens en mutaties invoeren.

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bij Ons Zorgbureau en haar zorgprofessionals is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht middels het lidmaatschap bij Klachtenportaal Zorg. In geval een cliënt klachten heeft over de uitvoering van onze zorg en deze niet in onderling overleg tussen Ons Zorgbureau en de cliënt kan worden verholpen, zal de cliënt gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure en gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris zoals opgenomen in het klachtenreglement. Daarbij wordt voldaan aan alle kwaliteitsnormen gebaseerd op de Wkkgz en veldnormen welke onder meer als toetsingskader gelden voor de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.